ბაღდათში  მრგვალი მაგიდა ჩატარდა ადგილობრივი თვითმართველობის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების მონაწილეობით. შეხვედრაზე გაკეთდა პრეზენტაცია ბაღდათის სამუშაო ჯგუფზე, მის აქტივობებსა და შედეგებზე. დიდი ინტერესი გამოიწვია მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის  გატარების პროცესში მოსახლეობის საჭიროებათა შეფასების ანგარიშმა და რეკომენდაციებმა. მონაწილეები ასევე გაეცნენ ბაღდათში რეგისტრირებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მუშაობას საჯარო მმართველობის რეფორმის შესახებ ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირების კუთხით.

მრგვალ მაგიდაზე დაისვა საინტერესო აქცენტები, განსაკუთრებით იმ ბარიერებზე, რომლებიც ელექტრონული სერვისების გამოყენებას უშლის ხელს. მონაწილეთა აზრით, ეს ინფორმირებულობის დაბალ დონეს და ინტერნეტიზაციის პრობლემას უკავშირდება, რაზეც ყველაზე მეტად უნდა გამახვილდეს ყურადღება. 

 

თერჯოლის სამუშაო ჯგუფს საპროექტო მუშაობის დასაწყისიდან საკრებულოს თავმჯდომარე ნინო ჯანელიძე ხელმძღვანელობდა და ბევრი კარგი საქმეც გააკეთა. ახლა ჯგუფს საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე ამირან ვერულაშვილი ჩაუდგა სათავეში. პირველ შეხვედრაზე ის დეტალურად გაეცნო სამუშაო ჯგუფის განხორციელებულ ღონისძიებებს და სამოქმედო გეგმას. შეხვედრაზე ჯგუფის წევრებმა ისაუბრეს  საჯარო მმართველობის რეფორმის ფარგლებში ჩატარებული სამი მონიტორინგის და შემუშავებული რეკომენდაციების შესახებ. ერთ-ერთი საკითხია მონაწილეობითი ბიუჯეტი. ამჟამად ამ კუთხით მიმდინარეობს მუშაობა, ჩატარდება საკონსულტაციო შეხვედრები, რაც ხელს შეუწყობს საკრებულოზე ამ ფორმის დამტკიცებას.

ხონის, ბაღდათის, თერჯოლის, ვანის, ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ცაგერისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებში დასრულდა მესამე მონიტორინგი, რომელმაც შეაფასა ადგილობრივი ხელისუფლების ეფექტიანობის, გამჭვირვალობის და ინკლუზიურობის ხარისხი. მონიტორინგი ჩაატარა ფონდმა „სოხუმმა“ იმერეთის მეცნიერთა კავშირ „სპექტრთან“ და მეწარმე ქალთა ფონდთან პარტნიორობით.

პუბლიკაციაში „საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის (PAR) მონიტორინგი დასავლეთ საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში“  წარმოდგენილია მესამე მონიტორინგის ანგარიში: მეორე მონიტორინგის შემდეგ მიღწეული პროგრესი და რეკომენდაციები ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მომსახურების უკეთესი ხარისხის მისაღწევად.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

ვანის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე ჯგუფის სამუშაო გეგმის ცვლილებებზე იმსჯელეს. აღინიშნა, რომ გეგმაში უნდა აისახოს ის საკითხები, რომელთა მოგვარება მათ კომპეტენციაში შედის: ადგილობრივი საჭიროებების პირველი კვლევის დროს გამოვლენილი პრობლემები და საჯარო მმართველობის რეფორმის მესამე მონიტორინგის რეკომენდაციები. ისაუბრეს აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე, რომლის განახლებაც მიმდინარეობს. გადაწყდა, რომ ჯგუფის წევრები ჩაერთვებიან გვერდზე ინფორმაციის განთავსების პროცესში.

თავისი აქტიურობით ვანის სამუშაო ჯგუფი ხელს უწყობს საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელებას.

ქუთაისში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „ფართო სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობით რეგიონალური საჭიროებების შეფასება - ადგილობრივ დონეზე საგზაო რუკის (PAR) რეალიზაციისათვის“ (ორგანიზატორი - მეწარმე ქალთა ფონდი). ტრენინგს ესწრებოდა 35 ადამიანი 3 რეგიონიდან (იმერეთი, გურია, რაჭა-ლეჩხუმი). ტრენინგი მოიცავდა როგორც თეორიულ ნაწილს სამიზნე ჯგუფების საჭიროებების კვლევისათვის (გამჭვირვალობა, ეფექტიანობა, ინკლუზიურობა), ასევე პრაქტიკულ სამუშაოებს კვლევის კითხვარების შემუშავებისა და სამუშაო ვერსიების განხილვისათვის. ტრენინგზე განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები: პირველადი ანგარიშების დამუშავება, რეკომენდაციების მომზადება, ფოკუს-ჯგუფის და ჩაღრმავებული ინტერვიუს ჩატარების მეთოდები.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

ბევრი რამ აქვთ გაკეთებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმის წევრებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ მათ ორჯერ ჩაატარეს საჯარო მმართველობის რეფორმის მონიტორინგი და  ორჯერ - საჭიროებათა კვლევა.

საჭიროებათა კვლევა იყო საუბრის ძირითადი თემა ფორუმის მორიგ შეხვედრაზე: რა შეიცვალა პირველი კვლევის შემდეგ, რა მოგვარდა, რას უნდა მიექცეს ყურადღება და  რა არის გასაკეთებელი.

შეხვედრის მონაწილეებმა თავიანთ მუშაობაზე ისაუბრეს 8 მუნიციპალიტეტში (ხონი, ვანი, ბაღდათი, თერჯოლა, ლანჩხუთი, ოზურგეთი, ცაგერი, ამბროლაური). განსაკუთრებული აქცენტი გამოწვევებზე გაკეთდა.

ფორუმი შეიკრიბა ქუთაისში, სასტუმრო „მეფე დავითში“ მეწარმე ქალთა ფონდის ორგანიზებით.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

ბაღდათის სამუშაო ჯგუფის წევრებმა განიხილეს ადგილობრივი საჭიროებების პირველი კვლევის დროს გამოვლენილი პრობლემები და იმსჯელეს, როგორ უნდა ასახონ ეს პრობლემები სამუშაო ჯგუფის გეგმაში. გამოიყო და პრიორიტეტებად დალაგდა შესასრულებელი რეკომენდაციები. შეხვედრაზე ჯგუფის წევრებს მიეწოდა ინფორმაცია, თუ რა სტადიაზეა მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის განახლების პროცესი. ასევე განიხილეს საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების მესამე მონიტორინგის რეკომენდაციებიც. დაიგეგმა, რომ მომდევნო შეხვედრაზე დაამტკიცებენ ჯგუფის განახლებულ სამოქმედო გეგმას, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება ყველა საკითხი.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

14 ახალი ორგანიზაცია შეიქმნა პროექტის ფარგლებში. პროექტმა ხელი შეუწყო არა მარტო მათ რეგისტრაციას, არამედ წარმატებულ სტარტსაც: პირველი პროექტების დაწერაც შეძლეს და პირველი გრანტებიც მიიღეს.

მათთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სწავლებას. წყალტუბოში ჩატარებულ ორდღიან შეხვედრაზე ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა განიხილეს შესაძლებლობების განვითარებისა და პროექტების მართვის საკითხები (ორგანიზატორი - იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის „სპექტრი“).

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ინსტიტუციურ განვითარებას, ფონდების მოძიებას, ორგანიზაციულ და ფინანსურ მართვას, პროექტების შემუშავებასა და განხორციელებას.

ლანჩხუთში საკონსულტაციო შეხვედრა შედგა. იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირ „სპექტრის“ წარმომადგენელი შეხვდა ადგილობრივი პარტნიორი ორგანიზაციების: „საქართველოს სასოფლო დარბაზისა“ და „ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრის“ წევრებს. შეხვედრაზე განიხილეს პროექტის მიმდინარეობასთან დაკავშირებული საკითხები. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების კვლევებზე, რაც ახლა დაიწყო რვავე მუნიციპალიტეტში, სადაც ხორციელდება პროექტი „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი სახელმწიფო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგისთვის.“

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

„ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული სერვისების განვითარება  მოქალაქეთათვის ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით“ – ამ თემაზე გაიმართა მრგვალი მაგიდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  მერიაში. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივი თვითმმართველობის, არასამთავრობო სექტორის, მასმედიის, სასწავლო დაწესებულებების წარმომადგენლებმა.

პროექტის კურატორი ორგანიზაციის  „იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირ „სპექტრის“ ასისტენტმა თამარ მოსეშვილმა ხაზი გაუსვა სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის  მნიშვნელობას საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგში. პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციის - „საქართველოს სასოფლო დარბაზის“ ხელმძღვანელმა ამირან გიგინეიშვილმა ყურადღება გაამახვილა პროექტის ფარგლებში შემუშავებულ „ელექტრონულ მენეჯერზე“. მეორე პარტნიორი ორგანიზაციის - „ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრის“ ხელმძღვანელმა დავით გოგიჩაიშვილმა, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა და მონაწილე სტეიქჰოლდერებმა  კი ისაუბრეს  მოქალაქეთათვის ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობის  ეტაპობრივი განვითარების მნიშვნელობაზე.  

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image