Untitled 1

ფონდი „სოხუმი“ სისტემატიურად იკვლევს და სწავლობს უსაფრთხოების დაბალი ხარისხისა და ძალადობის მაღალი რისკის ადგილებში, მათ შორის აფხაზეთთან, კონფლიქტის გამყოფ ხაზთან მცხოვრებ დევნილთა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისა და გოგონების მდგომარეობას. მოსახლეობის მდგომარეობის შესაფასებლად, ჩვენ შევიმუშავეთ და დავნერგეთ კონფლიქტების ადრეული გაფრთხილების, გენდერზე ორიენტირებული სისტემა (Gender Responsive Early Warning System), რომელიც წარმოადგენს გენდერულად მგრძნობიარე კონფლიქტის ანალიზის კომპლექსურ მექანიზმს. კვლევა ჩატარდა 2020 წლის სექტემბერ-დეკემბერში და მოიცვა ფონდი „სოხუმის“ სამიზნე 11 მუნიციპალიტეტი - ქუთაისი, წყალტუბო, თერჯოლა, ხონი, სენაკი, ფოთი, ზუგდიდი (კოკი, ხურჩა, შამგონა, კახათი), წალენჯიხა (ფახულანი, წყოუში), ლანჩხუთი, ოზურგეთი, ქობულეთი და ასევე გალის რაიონის გამყოფ ზოლთან მდებარე სოფლები (ნაბაკევი და საბერიო).

ახალი პუბლიკაციაში: „COVID-19 კრიზისის გავლენის გენდერული განზომილება და პანდემიაზე რეაგირების ეფექტიანობა“ აღწერილია პანდემიის გავლენა ფონდი „სოხუმის“ სამიზნე რეგიონებში  მცხოვრები ქალებისა და გოგონების ადამიანურ უსაფრთხოებაზე და ასევე ასახულია მოსახლეობის დამოკიდებულება ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან გატარებული პოლიტიკის ეფექტიანობის მიმართ.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის
(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

geoფონდი „სოხუმი“ წარმოგიდგენთ ახალ პუბლიკაციას „COVID-19 პანდემიის გენდერული განზომილება და მისი გავლენა ადამიანურ უსაფრთხოებაზე“, რომელშიც ასახულია ის ძირითადი გამოწვევები და პრობლემები, რამაც თავი იჩინა ჩვენი ორგანიზაციის ბენეფიციართა, განსაკუთრებით კი ქალებისა და გოგონების ცხოვრებაში. 

აღნიშნული სწრაფი მოკვლევის მიზანია, ფონდი „სოხუმის“ სამოქმედო არეალში,  COVID-19 ვირუსით გამოწვეული ძირითადი პრობლემების და გენდერული საჭიროებების შესწავლა და შესაბამისი სტრატეგიის დაგეგმვა მათი დროული გადაჭრისთვის.

პუბლიკაცია წარმოდგენილია ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

გადმოწერა

1ფონდი „სოხუმის“ მიერ „გენდერულად ორიენტირებული კონფლიქტების ადრეული გაფრთხილების სისტემის“ ფარგლებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები -  ანგარიშების კრებული - ეს არის ორგანიზაციის ახალი ონლაინგამოცემა.

კრებულში შევიდა სამი ანგარიში:

ენგურის ხიდთან, სოხუმის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით, გამშვები პუნქტის გადაკეტვასთან დაკავშირებით ფონდი „სოხუმის“ საგანგებო ანგარიში, რომელიც ეყრდნობა ორგანიზაციის მონიტორების მიერ 28-30 ივნისს შეგროვილ ინფორმაციას;

აფხაზეთში საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესში, საქართველოს მოსახლეობის განწყობების და სიტუაციის ამსახველი ანგარიში, რომელიც ეყრდნობა 2019 წლის ივნის-აგვისტოში შეგროვილ მონაცემებს;

ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხებისადმი, დევნილ და კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის დამოკიდებულების ამსახველი ანგარიში, რომელიც ეყრდნობა 2019 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში შეგროვილ მონაცემებს.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის
(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

„მშვიდობის მშენებლობა და კონფლიქტების ტრანსფორმაცია ადგილობრივ დონეზე ადრეული პრევენციის გენდერულად ორიენტირებული სისტემის დანერგვის გზით“ - ასე ეწოდება ფონდი „სოხუმის“ ახალ პუბლიკაციას, რომელიც ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე მომზადდა. მასში ნაჩვენებია კავშირი გენდერსა და კონფლიქტების ადრეული პრევენციის გენდერულად ორიენტირებულ სისტემას შორის და ქალების ჩართვის მნიშვნელობა მისი განვითარების ყველა ეტაპზე. აგრეთვე წარმოდგენილია ფონდი „სოხუმის“ გამოცდილება, თემში კონფლიქტების ადრეული პრევენციის გენდერულად ორიენტირებული სისტემის დანერგვის პირველი ნაბიჯები - წარმატებული ისტორიები ქუთაისში, წყლტუბოსა და ხურჩაში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი).

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის
(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

ერ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში (15.01.2017–15.01.2018) ფონ­დი „სო­ხუ­მი“ მუ­შა­ობ­და პრო­ექ­ტზე „ქალ­თა შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­ფარ­თო­ე­ბა კონ­ფლიქ­ტის ტრან­სფორ­მა­ცი­ა­ში ახა­ლი მიდ­გო­მე­ბის გა­მო­სა­მუ­შა­ვებ­ლად“.

ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ საპ­რო­ექ­ტო საქ­მი­ა­ნო­ბა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში. პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში გა­ი­მარ­თა ტრე­ნინ­გი ქა­ლე­ბი­სა და ახალ­გაზ­რდე­ბის ჯგუფ­თან. ტრე­ნინ­გის მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა და­წე­რეს ესე­ე­ბი, გო­გო­ნებ­მა ჩა­ა­ტა­რეს ვორ­კშო­პე­ბი თა­ნა­ტო­ლებ­თან. გან­ხორ­ცი­ელ­და კვლე­ვა და გა­მო­ი­ცა ბრო­შუ­რა „ქარ­თულ­-ა­ფხა­ზუ­რი კონ­ფლიქ­ტი, კონ­ფლიქ­ტის მოგ­ვა­რე­ბის მი­მართ მიდ­გო­მე­ბის ხე­ლახ­ლა გა­აზ­რე­ბა და ახა­ლი ვექ­ტო­რე­ბი მი­სი ტრან­სფორ­მა­ცი­ის­თვის“ ქარ­თულ, რუ­სულ და ინ­გლი­სურ ენებ­ზე. ამის შემ­დეგ მო­ე­წყო მრგვა­ლი მა­გი­დე­ბი კვლე­ვის პრე­ზენ­ტა­ცი­ის მიზ­ნით. პრო­ექ­ტის ფი­ნა­ლურ ნა­წილ­ში გა­ი­მარ­თა შეხ­ვედ­რა კვიპ­როს­ზე, მომ­ზად­და და ეთერ­ში გა­ვი­და ფილ­მი პრო­ექ­ტის შე­სა­ხებ.

ჟურ­ნა­ლი ასა­ხავს ყვე­ლა საპ­რო­ექ­ტო აქ­ტი­ვო­ბას.

გადმოწერა

ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე გამოიცა ანალიტიკური ბროშურა „ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი, კონფლიქტის მოგვარების მიმართ მიდგომების ხელახლა გააზრება და ახალი ვექტორები მისი ტრანსფორმაციისთვის“.

გამოცემაში წარმოდგენილია მშვიდობის შენების და კონფლიქტის პოზიტიური ტრანსფორმაციის ხელისშემშლელი ფაქტორები და ახალი მიდგომები თანამშრომლობის, განვითარებისა, სახალხო დიპლომატიის სფეროში აქტიური მუშაობისა და ქალთა როლის ამაღლებისათვის.

 გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  შვეიცარიის საგარეო საქმეთა ფედერალური დეპარტამენტის მხარდაჭერით

2015 წლის მარ­ტი­დან 2016 წლის თე­ბერ­ვლის ჩათ­ვლით ფონ­დმა  „სო­ხუმ­მა“ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა პრო­ექ­ტი „ქალ­თა ხმე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბა კონ­ფლიქ­ტის ტრან­სფორ­მა­ცი­ის პრო­ცეს­ში“.

მუ­შა­ო­ბა მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და შვე­ი­ცა­რი­ის  სა­გა­რეო საქ­მე­თა ფე­დე­რა­ლუ­რი დე­პარ­ტა­მენ­ტის მხარ­და­ჭე­რით.

პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში გან­ხორ­ცი­ელ­და სხვადასხვა აქ­ტი­ვო­ბა. პროექტის ბოლოს კი ქართულ და რუსულ ენებზე  გამოვიდა საინფორმაციო ბიულეტენი, რომელშიც შე­იკ­რი­ბა პრო­ექ­ტის მო­ნა­წი­ლე­თა შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი და მო­საზ­რე­ბე­ბი. მა­თი გაც­ნო­ბით მკითხ­ვე­ლი ნათ­ლად წარ­მო­იდ­გენს, რა სა­ინ­ტე­რე­სო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი ტარ­დე­ბო­და და, რაც მთა­ვა­რი­ა, რო­გო­რია შე­დე­გე­ბი, რა გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნა პრო­ექ­ტმა მო­ნა­წი­ლე­ებ­ზე.

 

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  შვეიცარიის საგარეო საქმეთა
ფედერალური დეპარტამენტის მხარდაჭერით
დასრულდა კვლევა „ქალთა მონაწილეობა ჟენევის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში“ პროექტის „ქალთა ხმების გაძლიერება კონფლიქტის ტრანსფორმაციის პროცესში“.
კვლევის ძირითადი მიზანია, კონფლიქტის სამშვიდობო  მოგვარების პროცესში მეტი ქალის ჩართვის აუცილებლობის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბება და ხანგრძლივი და სამართლიანი მშვიდობის შენებაში ქალის მნიშვნელოვანი როლის გააზრება.
კვლევაში ჩართულნი იყვნენ სამოქალაქო სექტორის და სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რომელთაც უშუალო შეხება აქვთ კონფლიქტის გადაჭრის საკითხებთან. გამოკითხულია 8 რესპონდენტი ფოკუს-ჯგუფის მეთოდით და 10 - ჩაღრმავებული ინტერვიუს გზით.
კვლევის შედეგები შეკრებილია ერთიან დოკუმენტში.
 
 
პროექტი ხორციელდება  შვეიცარიის საგარეო საქმეთა ფედერალური დეპარტამენტის მხარდაჭერით
ფონდმა „სოხუმმა“ გამოსცა წიგნი „ქალთა ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხი  დასავლეთ საქართველოში“ (ბეჭდური ვერსია ქართულ ენაზე, ელექტრონული ვერსიები რუსულ და ინგლისურ ენებზე).
ეს არის შედეგი ერთობლივიპროექტისა „ქალები განსაზღვრავენ ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხს ნდობისა და მყარი მშვიდობის შენებისათვის“, რომელიც განახორციელეს ფონდმა „სოხუმმა“ (ქუთაისი) და აფხაზეთის ქალთა ასოციაციამ (სოხუმი). ამ ქალთა ორგანიზაციებმა გამოიყენეს ისრაელელ და პალესტინელ ქალთა მეთოდიკა და მისი ადაპტირებით სპეციფიკურ პირობებთან, ერთობლივად შეიმუშავეს ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხის განსაზღვრის მეთოდი და ჩაატარეს კვლევა ქალებს შორის თავიანთ საზოგადოებებში.
ეს არის მცდელობა, გაფართოვდეს ტერმინ „უსაფრთხოების“ ტრადიციული შინაარსი, მოხდეს ჩაღრმავება იმ ქალების შეგრძნებებსა და საფიქრალში, ვინც ყოველდღიურად ეჭიდება პიროვნულ საფრთხეებს.
კველევაში გამოხატული მოსაზრებები შეხსენებაა იმ მოთხოვნილებებისა და საფრთხეების შესახებ, რომლებიც სათანადო ყურადღებას და მოგვარებას საჭიროებს.
 
 
პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის
(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

როდესაც ფონდმა  „სოხუმმა" ქართველ და აფხაზ ქალთა ერთობლივი სამშვიდობო პროექტის ფარგლებში მშვიდობისმყოფელ ქალთა ისტორიაზე დაიწყომუშაობა, ბოლომდე არ გვქონდა გაცნობიერებული, როგორ მოხდებოდა მისი ფორმირება. ერთი რამ  ნამდვილად ვიცოდით: ეს არ იქნებოდა მშრალი და უსულო ისტორიები ქალთა ორგანიზაციებისა და მშვიდობისათვის მებრძოლ ქალთა ღვაწლის შესახებ. მისი მთავარი დანიშნულება არა მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდება იქნებოდა, არამედ ქალთა ახალი ჯგუფების მოტივაცია  მშვიდობისმყოფელთა რიგების გასაზრდელად.

როგორც აღმოჩნდა, ძალიან ბევრია დაპირისპირების, სისხლისა და ნგრევის მაგალითი, გახლეჩილი საზოგადოებები, დევნილებად ქცეული მილიონობით ოჯახები, მაგრამ საკმაოდ რთულია, იპოვო ქალთა ცოცხალი ისტორიები ჟამთააღმწერლების, უფლებათადამცველების, საერთაშორისო ინსტიტუტების მშრალ ანგარიშებს მიღმა.

თანდათან დაიწყო ისტორიების შეკოწიწება...

პირველი მალალა იუსუფზაი იყო: პაკისტანელი გოგონა, რომელიც თავისუფლების წყურვილის გამო თალიბებმა სასიკვდილოდ გაიმეტეს.

შემდეგ - ბირმელი შარმ ტონგი. 16 წლის გოგონა, რომლის შეფასებას გაეროს მაღალი ტრიბუნიდან უსმენდნენ ძლიერნი ამა ქვეყნისანი...

დედა ჰავა გალკაიოდან - დევნილი ქალების გულმხურვალე ქომაგი...

ვისაკა დარმადასა, რომლის ტრაგიკული ისტორია ბევრ შვილდაკარგულ დედას ეცნობა ალბათ...

...სხვა  სახელები, რომელთაც ერთ-ერთი ჩვენს მიერ მოძიებული წყაროს ავტორმა უწოდა „უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე მებრძოლი ქალები"...

ამ კრებულში მხოლოდ რვა ისტორია მოხვდა. რვა განსხვავებული პრობლემა, რომელთაც სხვადასხვა ასაკის, სოციალური სტატუსის, განსხვავებული კანის ფერის ქალები შეეჭიდნენ.

ჩვენს ბენეფიციარებს, დევნილ ქალთა ჯგუფებს, საშუალება ჰქონდათ, მოძიებულ ისტორიებს გაცნობოდნენ. ერთ-ერთ შეხვედრაზე, დამსწრეთაგან ყველაზე მხცოვანმა მანდილოსანმა ყველას სათქმელი გააჟღერა: „დღეს დავრწმუნდი, რომ ქალებს, სადაც არ უნდა ვიყოთ, სამყაროს რომელ კუთხეში, ერთი და იგივე პრობლემები გვაერთიანებს. მე ბევრჯერ დავინახე ჩემი თავი ამ ისტორიებში, ჩემი სატკივარი, ჩემი ოცნებები. სიმართლე გითხრათ, შიგადაშიგ შემშურდა კიდეც იმ ქალებისა, რომელთაც ასეთი შეუდრეკელი სული აქვთ, ასეთი პირნათელები არიან საკუთარი ხალხის წინაშე".

ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს განწყობა ექნებათ მათაც, ვის ხელშიც კრებული აღმოჩნდება. ეს ჯერ მხოლოდ პირველი კრებულია - ქალთა მშვიდობისმყოფელობის ამბავი ახალი სახელებითა და გამოცდილებით გამდიდრდება...

ადმოწერა

პროექტიხორციელდებაორგანიზაცია „ქალებიქალებისათვის"
(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

დონორი ორგანიზაციები

სასარგებლო ბმულები

სოციალური ქსელები