მისია და ღირებულებები

  • სამშაბათი, 26 იანვარი 2021
  • 276 ჯერ

ორგანიზაციის მისია

ქალთა საზოგადოებრივი, ეკონომიკური და პოლიტიკური გაძლიერების ხელშეწყობა მათი სოციალური, საგანმანათლებლო და სამართლებრივი შესაძლებლობების განვითარების, სქესთა შორის თანასწორობის მიღწევის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვის გზით. 

 ორგანიზაციის ღირებულებები

  • გენდერული თანასწორობის მიღწევის, ქალებისა და გოგონების გაძლიერების და მათ ცხოვრებაში ყველა ბარიერის აღმოფხვრის ხელშეწყობა, რაც ხელს უშლის ქალებისა და გოგონების სრულ მონაწილეობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში;

დონორი ორგანიზაციები

სასარგებლო ბმულები

სოციალური ქსელები