„მშვიდობის მშენებლობა და კონფლიქტების ტრანსფორმაცია ადგილობრივ დონეზე ადრეული პრევენციის გენდერულად ორიენტირებული სისტემის დანერგვის გზით“ - ასე ეწოდება ფონდი „სოხუმის“ ახალ პუბლიკაციას, რომელიც ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე მომზადდა. მასში ნაჩვენებია კავშირი გენდერსა და კონფლიქტების ადრეული პრევენციის გენდერულად ორიენტირებულ სისტემას შორის და ქალების ჩართვის მნიშვნელობა მისი განვითარების ყველა ეტაპზე. აგრეთვე წარმოდგენილია ფონდი „სოხუმის“ გამოცდილება, თემში კონფლიქტების ადრეული პრევენციის გენდერულად ორიენტირებული სისტემის დანერგვის პირველი ნაბიჯები - წარმატებული ისტორიები ქუთაისში, წყლტუბოსა და ხურჩაში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი).

1ფონდ „სოხუმში“ მომზადდა „კვლე­ვა სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის  რო­ლი და ჩარ­თუ­ლო­ბა ქალ­თა მი­მართ და ოჯახ­ში ძა­ლა­დო­ბის გა­მოვ­ლე­ნის, მას­ზე რე­ა­გი­რე­ბის და რე­ფე­რი­რე­ბის პრო­ცეს­ში“. მასში მოცემულია სა­მე­დი­ცი­ნო პერსონალის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ქალ­თა მი­მართ/ოჯახ­ში ძა­ლა­დო­ბის სა­კი­თხე­ბის მი­მართ, მათი ხედ­ვა გა­მო­სავ­ლის შე­სა­ხებ და კვლევის შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციები.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer

Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

პროექტის „სამედიცინო პერსონალის გაძლიერება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის დაცვისათვის“ ფარგლებში ფონდმა „სოხუმმა“ დაიწყო აქტიური თანამშრომლობა სამედიცინო პერსონალთან.

პროექტის თანახმად, გამოვიდა პუბლიკაცია „სამედიცინო პერსონალის როლი ძალადობის პრევენციაში“, რაც დაეხმარება სამედიცინო სფეროს მუშაკებს, მოახდინონ სათანადო რეაგირება ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობის შემთხვევების დროს.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის საელჩოს მხარდაჭერით

4, 5, 9, 10 - რჩევები ქალებს

„სიყ­ვა­რულს მოვ­ლა უნ­და, ქორ­წი­ნე­ბა ყო­ველ­დღი­უ­რად უნ­და განამტკი­ცო. გთა­ვა­ზობთ წე­სებს, რომ­ლე­ბიც და­გეხ­მა­რე­ბათ ამა­ში. იქ­ნებ, ეს არც ისე ად­ვი­ლი­ა, მაგ­რამ სცა­დეთ...“ - ნათქვამია ამ პატარა გამოცემის შესავალში.

ეს არის ფონდი „სოხუმის“ ფსიქოლოგის მანანა გოცირიძის მიერ მომზადებული რჩევები ქალებს: ურ­თი­ერ­თო­ბის 4 ოქ­როს წე­სი, 5 იდეა ოჯა­ხის სიმ­ყა­რის­თვის, ოჯა­ხუ­რი ბედ­ნი­ე­რე­ბის 9 სა­ი­დუმ­ლო, უკონ­ფლიქ­ტო ოჯა­ხის 10 მცნე­ბა.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

1სენაკის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოსა და ფონდი „სოხუმის“ ერთობლივი პროექტის „ადგილობრივი თვითმმართველობასთან თანამშრომლობა - გენდერული თანასწორობისა და ოჯახში ძალადობის პრობლემის პრევენციისათვის“ ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის 14 თემში ჩატარდა გამოკითხვა ქალთა მიმართ ძალადობის სიტუაციური ანალიზის მიზნით. შედეგ კი გამოიცა „ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრობლემის სიტუაციური ანალიზი სენაკის მუნიციპალიტეტში“.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ფონდი „სოხუმი“ წლებია, აქტიურად მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობებთან გენდერული თანასწორობის პრინციპების დანერგვის მიზნით. შემუშავებულია და გამოცემულია არაერთი დოკუმენტი თუ მეთოდური სახელმძღვანელო.

ამჯერად შემუშავდა მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის პროექტი - ეს არის ნიმუში, მოდელი, რომლის საფუძველზეც შეიძლება ადგილობრივი ჯგუფების საჭიროებებზე მორგებული სამოქმედო გეგმის გაწერა.

გენდერული პოლიტიკის რეალიზაციის სამუშაო გეგმა ხელს შეუწყობს საბიუჯეტო რესურსების სამართლიან განაწილებას, ადგილობრივ პროცესებში ქალებისა და მამაკაცების სრულ ჩართვას.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

1

გენდერული მეინსტრიმინგის დანერგვა მუნიციპალიტეტებში - სტრატეგიული  გზამკვლევი ადგილობრივი  ხელისუფლებისთვის - ამ სახელწოდებისაა ფონდი „სოხუმის“ ახალი პუბლიკაცია. მასში ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს, მათ შო­რის აფხა­ზე­თის და ვი­შეგ­რა­დის ოთხი ქვეყ­ნის (უნ­გრე­თი, პო­ლო­ნე­თი, ჩე­ხე­თი, სლო­ვა­კე­თი) გა­მოც­დი­ლე­ბის შე­დე­გად დაგ­რო­ვი­ლი ექ­სპერ­ტუ­ლი მო­საზ­რე­ბე­ბი და რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი.

გზამ­კვლე­ვი არის დამ­ხმა­რე მე­თო­დო­ლო­გი­ური სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო, რო­მე­ლიც ხელს შე­უ­წყობს ად­გი­ლობ­რივ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას გენ­დერ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი პო­ლი­ტი­კის და­ნერ­გვა­ში. მას­ში მო­ცე­მუ­ლია იმ სა­კითხ­თა ნუს­ხა, რო­მელ­თა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია გენ­დე­რუ­ლი მე­ინ­სტრი­მინ­გის გა­სა­ტა­რებ­ლად ად­გი­ლობ­რივ პო­ლი­ტი­კა­ში.

პუბლიკაცია შემუშავდა პროექტის „ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილება ადგილობრივ დონეზე თანაბარი, ინკლუზიური და დემოკრატიული მმართველობისათვის“ ფარგლებში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

ფონდი „სოხუმის“ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოცემა - პუბ­ლი­კა­ცია აქტუალურ თემაზე „გენდერული მეინსტრიმინგი ადგილობრივ თვითმმართველობაში“. ეს არის სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნის ექ­სპერ­ტთა მი­ერ შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი ნაშ­რო­მე­ბის კრე­ბული, რო­მე­ლიც მიზ­ნად ისა­ხავს, ვი­შეგ­რა­დის ქვეყ­ნე­ბის და  საქართველოს გა­მოც­დი­ლე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, ად­გი­ლობ­რივ  მმარ­თვე­ლო­ბა­ში გენ­დე­რუ­ლი პოლიტიკის ადვოკატირებას.

კვლე­ვე­ბი ჩა­ტარ­და  პრო­ექ­ტის „ვი­შეგ­რა­დის ქვეყ­ნე­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბა ად­გი­ლობ­რივ დო­ნე­ზე თა­ნა­ბა­რი, ინ­კლუ­ზი­უ­რი და დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი მმარ­თვე­ლო­ბი­სათ­ვის“ ფარ­გლებ­ში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

ერ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში (15.01.2017–15.01.2018) ფონ­დი „სო­ხუ­მი“ მუ­შა­ობ­და პრო­ექ­ტზე „ქალ­თა შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­ფარ­თო­ე­ბა კონ­ფლიქ­ტის ტრან­სფორ­მა­ცი­ა­ში ახა­ლი მიდ­გო­მე­ბის გა­მო­სა­მუ­შა­ვებ­ლად“.

ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ საპ­რო­ექ­ტო საქ­მი­ა­ნო­ბა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში. პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში გა­ი­მარ­თა ტრე­ნინ­გი ქა­ლე­ბი­სა და ახალ­გაზ­რდე­ბის ჯგუფ­თან. ტრე­ნინ­გის მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა და­წე­რეს ესე­ე­ბი, გო­გო­ნებ­მა ჩა­ა­ტა­რეს ვორ­კშო­პე­ბი თა­ნა­ტო­ლებ­თან. გან­ხორ­ცი­ელ­და კვლე­ვა და გა­მო­ი­ცა ბრო­შუ­რა „ქარ­თულ­-ა­ფხა­ზუ­რი კონ­ფლიქ­ტი, კონ­ფლიქ­ტის მოგ­ვა­რე­ბის მი­მართ მიდ­გო­მე­ბის ხე­ლახ­ლა გა­აზ­რე­ბა და ახა­ლი ვექ­ტო­რე­ბი მი­სი ტრან­სფორ­მა­ცი­ის­თვის“ ქარ­თულ, რუ­სულ და ინ­გლი­სურ ენებ­ზე. ამის შემ­დეგ მო­ე­წყო მრგვა­ლი მა­გი­დე­ბი კვლე­ვის პრე­ზენ­ტა­ცი­ის მიზ­ნით. პრო­ექ­ტის ფი­ნა­ლურ ნა­წილ­ში გა­ი­მარ­თა შეხ­ვედ­რა კვიპ­როს­ზე, მომ­ზად­და და ეთერ­ში გა­ვი­და ფილ­მი პრო­ექ­ტის შე­სა­ხებ.

ჟურ­ნა­ლი ასა­ხავს ყვე­ლა საპ­რო­ექ­ტო აქ­ტი­ვო­ბას.

გადმოწერა

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image

სასარგებლო ბმულები

სოციალური ქსელები